Публічний договір - Херсонский центр профилактических осмотров \ Kherson center medical exams

Перейти к контенту

Главное меню:

Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання медичних послуг

                                                                            №5
    “08  ” лютого 2019 року
1. УМОВИ АКЦЕПТУ ДОГОВОРУ

1.1. ТОВ «Херсонський центр профілактичних оглядів»
, далі - "Виконавець", Ліцензія АЕ№28129 від 06.03.2014 який діє на підставі Статуту в особі директора Чабан Світлани Генріхівни, адреса місця провадження діяльності: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня 179-А згідно статті 633 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) пропонує невизначеному колу фізичних осіб приєднатися до даного Публічного договору про надання медичних послуг   
від "8 "лютого 2019 р. (далі - "Договір") з метою отримання необхідних медичних послуг .
1.2. Приєднання до Договору відбувається шляхом ознайомлення з договором, та оплати медичних послуг. З моменту оплати вказана фізична особа набуває статусу пацієнта, далі - "Пацієнт"
.
1.3. Договір укладається в інтересах Пацієнта
1.4.Особа, яка приєдналась до Договору є замовником послуг за цим Договором, далі - "Замовник"
.
1.5. Місцем укладання Договору є адреса місця провадження діяльності Виконавця,
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно даного Договору Замовник замовляє, а Виконавець зобов'язується надавати Пацієнту медичні послуги діагностичного характеру (далі - "Послуги"), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги.
3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. РОЗРАХУНКИ

3.1. Вартість Послуг Виконавця визначається у відповідному прайсі, що є невід'ємним додатком до даного Договору (далі - "Прайс"). В прайсі зазначається найменування та вартість відповідної Послуги на дату її надання, акційні пропозиції, тощо.
3.2. Розрахунки здійснюються в гривнях. В будь-якому випадку, надана Виконавцем Послуга має бути оплачена Замовником за умов передоплати, протягом 1-го календарного дня з моменту її надання.
4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються медичними працівниками Виконавця, що мають відповідну спеціальну освіту та кваліфікацію згідно вимог чинного законодавства України.
4.2. Перед початком надання Послуги працівник Виконавця повідомляє перелік, склад та вартість Послуг
4.3. Після надання Послуги Виконавець зобов'язується, в разі відсутності необхідності в проведенні додаткових медичних обстежень, надати документ підтверджуючий стан здоров’я Замовника на час проходження огляду.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник/Пацієнт має право:
5.1.1. Отримати медичні послуги належної якості.
5.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про Послугу
5.1.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про вартість Послуг.
5.2. Замовник/Пацієнт зобов'язується:
5.2.1. Повідомити достовірну інформацію щодо себе, пред'явити документ, що встановлює особу.
5.2.2. Ознайомитися із цим Договором та додатками до нього
5.2.3. Оплачувати Послуги Виконавця в повному обсязі
5.2.4. Дотримуватись розпорядку дня .
5.2.5.Сумлінно виконувати рекомендації медичних працівників відносно стану здоров’я.
5.2.5. Дотримуватись моральних та етичних норм, бути ввічливим до працівників закладу та інших Пацієнтів.
5.3. Виконавець має право:
5.3.1. Відмовити в наданні послуг Замовнику за цим Договором в разі невиконання розділу 5.2. зазначеного Договору
5.3.2. Виконавець має право на оплату Послуг згідно Договору.
5.3.3. В разі надання послуг в зазначеному об’ємі Замовником, та за умов незалежних від Виконавця, у разі спорних питань, грошові кошти поверненню Замовнику не відбуваються .
5.4. Виконавець зобов'язується:
5.4.1. Надавати Замовнику/Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
5.4.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.
5.4.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.
5.4.4. Не розголошувати відомості про Пацієнта, що становлять лікарську таємницю, окрім випадків передбаченим чинним Законодавством України.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта в результаті невиконання Пацієнтом призначень лікаря.
6.2. Виконавець звільняється від відповідальності за Договором, якщо невиконання Договору сталося внаслідок дії форс-мажору.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. У випадку настання форс-мажору – обставин непереборної сили – (війна, революції, терористичні акти, збройні сутички, воєнні дії, пожежі, аномальні природні явища, природні катаклізми, бойкоти, страйки, громадські заворушення, удари блискавки), що безпосередньо перешкоджають виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань Сторонами відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.
7.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання.
7.3. Не вважається форс-мажором відсутність коштів чи товарів, понесення Стороною відповідальності за порушення податкового законодавства, ліквідація обслуговуючого банку Сторони.
7.4. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше трьох місяців Договір припиняє свою дію, Сторони звільняються від відповідальності за його невиконання/неналежне виконання якщо не погодили інше.
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. Дотримання претензійного порядку вирішення спорів є обов’язковим. Термін відповіді на претензію – Згiдно чинного Законодавста України.
8.2. В разі недосягнення згоди спір передається до суду згідно чинного законодавства України.
8.3.Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір є публічною офертою, складений та опублікований Виконавцем "08"лютого 2019 р. і діє безстроково.
9.2. Замовник не має права змінювати чи вимагати змін цього Договору. Умови Договору приймаються повністю та безумовно, "як є".
9.3. Умови Договору є однаковими для всіх Замовників/Пацієнтів.

Директор ТОВ «Херсонскький центр
профілактичних оглядів»    ______________________ Чабан С.Г.

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню